Algemene voorwaarden
De website myBike.be wordt u aangeboden door myBike.be BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd op de Maalsesteenweg 64 in Brugge Sint-Kruis (8310), ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder het nummer BE0737.560.977.


myBike.be hanteert twee types van algemene voorwaarden, namelijk :
 1. De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor voertuigen en aanhorigheden (klassieke verkoop)
 2. De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor verkoop op afstand van voertuigen. Verkoop op afstand impliceert dat partijen uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten, dus zonder enige gelijktijdige aanwezigheid van handelaar en consument. (verkoop op afstand)
 
De algemene verkoop- en garantievoorwaarden voor voertuigen en aanhorigheden (klassieke verkoop)
 
Toepasselijke bepalingen
De verkoopovereenkomst wordt door de wet beheerst, door  de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.


Financiering
In geval de koper beroep doet op een financiering dient deze de verkoper hiervan in te lichten en  zal deze hiervan op de bestelbon melding maken. Indien de financiering niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:
de koper dient de verkoper per aangetekende brief binnen de 7 dagen na de ondertekening van de bestelbon in   kennis te stellen van de weigering van de financiering;
het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden.
In dat geval zal het voorschot onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijn heeft de verkoper recht op de vergoeding voorzien in artikel 3, alinea 4 hieronder


Leveringsdatum
De leveringstermijn is minimaal twee weken.  De verkoper zal in de mate van het mogelijke de uiterste leveringsdatum  vermelden op de bestelbon. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt deze nageleefd, met een maximale afwijking van 50 % van de voorziene leveringstermijn vanaf de dag na ondertekening van de bestelbon.
Indien de verkoper het voertuig niet levert op de overeengekomen datum of indien de koper weigert het voertuig op deze datum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen met het verzoek haar verplichtingen binnen de vijftien dagen vanaf de verzending van deze brief na te komen. Bij gebrek aan voldoening mag de benadeelde partij bij aangetekende brief ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 5 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van €250,00. In het kader van een verkoop met BTW over de marge gebeurt de berekening van 5 % op het bedrag BTW over de marge inbegrepen. Vanaf de betekeningen van de ontbinding van de verkoop kan de verkoper over het voertuig beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.


Plaats van Levering
De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders bepaald.


Garantie voor verkoop aan privé-personen (consumenten)
 • De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie, behoudens fabrieksgarantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.
 • De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.
 • De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering
 • Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft voor tweedehands en reeds ingeschreven voertuigen, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor nieuwe voertuigen en nog niet ingeschreven voertuigen bedraagt de garantietermijn 24 maanden vanaf levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 • Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.
 • De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de constructeur van het merk en op haar kosten.
 • De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of ongeval, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper dan wel wanneer de gebruiksinstructies of handleiding niet worden nageleefd, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen of welk andere commercieel gebruik, noch wanneer herstellingen of werken door derden werden uitgevoerd aan het voertuig. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
 • De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48 uur.
 • De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.
 • De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.
 
Eigendoms- en risico-overdracht
De eigendomsoverdracht vindt pas plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de koopprijs aan de verkoper. De risico’s m.b.t. het voertuig en overige verkochte goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering ervan.


Betaling
De totale prijs of het saldo ervan wordt via bankcheque of overschrijving betaald voorafgaandelijk aan de  levering of voorafgaandelijk aan de overeengekomen leveringsdatum, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende bepaling.
De voertuigen of overige verkocht goederen of diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.  Behoudens afwijkende overeenkomst wordt pas geleverd na integrale betaling op rekening van de verkoper.
Bij laattijdige betaling van de factuur zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn, meer een conventionele schadevergoeding van 10 % op de factuurprijs, met een minimum van €250,00.


Overname van een voertuig
Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige verkoop, evenals van het bewijs dat de koper de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. Tevens dient de koper aan te tonen dat alle verplichtingen m.b.t. een eventuele financiering werden nageleefd en dat het voertuig niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. De waarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de huidige overeenkomst, is definitief voor zover de staat van het voertuig op het ogenblik van de levering door koper, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

Geschillen
In geval van een geschil verbinden de verkoper en de koper zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Onderhavig verkoopscontract en garantieovereenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van MyBike.be BVBA zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst.

Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening in geval van  verkoop op afstand
Voor consumenten die ervoor kiezen om de goederen op afstand aan te kopen, wat impliceert dat partijen uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten, zijn de specifieke algemene verkoops- en garantievoorwaarden voor de verkoop op afstand van voertuigen aan consumenten van toepassing.
U kunt het officiëel herroepingsformulier hier terugvinden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf De terugbetaling kosteloos zal gebeuren en met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel.
 
Privacy policy
myBike.be erkent het belang van de privésfeer. Meer info over de privacy policy kan de Consument vinden onder Privacy onderaan op de website of op volgende link https://myBike.be/nl/privacy  De Consument accepteert deze policy.
 
 
 
 
Online reservatie
Via de webshop kunnen de consumenten voertuigen reserveren tegen betaling.
Indien de Consument gekozen heeft voor een betaling via overschrijving, dan krijgt deze meteen ook de betalingsgegevens doorgestuurd van de betaalpartner Mollie.
Indien de Consument de betaling al gedaan heeft, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail.
Alle reservaties zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties. Wanneer het Artikel niet voorradig is, zal myBike.be de Consument informeren en heeft myBike.be het recht om de reservatie te annuleren.
Voor zover de consument binnen  … dagen afziet van de reservatie, zal de reservatiekost teruggestort worden aan de consument.
myBike.be behoudt zich het recht voor om de reservatie te annuleren in de volgende gevallen:
 • In het geval de reservatieprijs niet wordt betaald binnen de 5 dagen na reservatie
 • In het geval waarbij de consument tot 7 dagen na de reservatie en betaling van de reservatieprijs onbereikbaar blijft via de door hem opgegeven contactadressen (adres, telefoon, email,...) en myBike.be aldus geen reactie kan bekomen om alles verder af te handelen binnen nogmaals 7 dagen.
 • Bij overmacht.
   
Online bestellen
De Consument ontvangt nadat de reservatie is afgerond, van myBike.be een e-mail met een orderbevestiging en het overzicht van de bestelling.
Bij deze e-mail ontvangt de Consument, naast een samenvatting van de Bestelling nogmaals onderhavige Algemene Voorwaarden.
De verkoop vindt pas plaats na ondertekening door de consument en overmaking van een bestelbon aan myBike.be.
myBike.be behoudt zich het recht voor om de Verkoop te annuleren in de volgende gevallen:
 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van een Consument;
 • Wanneer een Artikel niet langer voorradig of beschikbaar is;
 • Wanneer wordt vastgesteld dat er een ongeldig aanbod werd gedaan;
 • Bij overmacht.
   
Prijs
Alle prijzen in de Webshop zijn inclusief btw en inclusief wettelijke kit, afleveringskosten. De munteenheid is steeds EUR. Verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.
In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal myBike.be slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende Artikel. De Consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De Consument kan in voormeld geval kosteloos de Bestelling annuleren binnen de 14 dagen nadat de Consument inzake de verkeerdelijke voorstelling werd geïnformeerd.
 
 
Betaling
Bestellingen dienen eerst volledig betaald te worden vooraleer de Artikelen opgehaald kunnen worden.
Een reservatie en bestelling via de Webshop kan de Consument via verschillende betalingsmethodes afwerken: PayPal, bankkaarten (Bancontact, Mister Cash), iDEAL QR code of – binnen 5 kalenderdagen – via overschrijving. Alsook alle andere mogelijkheden die onze betaalpartner Mollie B.V. aanbiedt.
myBike.be houdt zich het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten op basis van de door de Consument verschafte gegevens.
De betaling voor aankopen via de Webshop verlopen via een online betalingsplatform. Om de veiligheid van de betaling te maximaliseren vereist myBike.be een digitale handtekening van de Consument tijdens het betaalproces.
Is de betaling mislukt?
Dan wordt de Bestelling automatisch geannuleerd. Wenst de Consument de Artikelen toch te ontvangen, dan bestelt de Consument ze opnieuw en zorgt voor een correct doorgevoerde betaling.
Actiecodes en waardebonnen
Is de Consument in het bezit van een waardebon in de vorm van een betaalmiddel (bijv. cheque van 20 euro), dan kan de Consument deze enkel valideren in de fysieke showroom waar deze waardebon is uitgereikt en na controle op geldigheid en echtheid door myBike.be BVBA. Deze waardebon wordt dan in mindering gebracht van het te betalen totaalbedrag. Er kan maximaal 1 door myBike.be BVBA uitgeschreven waardebon per aangekochte wagen aanvaard worden.


Factuur


Bij elke aangekochte wagen krijgt de klant automatisch een factuur en kan die bij niet-ontvangst steeds opvragen. Indien de Consument een duplicaat, kan die myBike.be contacteren op e-mail administratie@myBike.be binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling


Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen
myBike.be levert in artikelen in België. In België dienen de artikelen te worden afgehaald bij een officieel myBike.be verkooppunt. Consumenten die in het buitenland wonen kunnen het artikel laten leveren in een myBike.be verkooppunt naar keuze, of na afspraak met myBike.be de wagen laten leveren op een ander adres, waarbij de Consument instaat voor de nodige transportkosten en eventuele taksen.


Levering
Artikelen gekocht via de webshop worden alleen geleverd in een fysiek myBike.be verkooppunt naar keuze van de klant tenzij anders overeengekomen
De Levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de Betaling. myBike.be zal de Verkoop met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Levering vertraging ondervindt, of indien een Verkoop niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat de Verkoop werd gesloten bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Verkoop zonder kosten voor beide partijen te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal myBike.be het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Dit met aftrek van reeds gemaakte kosten voor het in verkeer brengen van de wagen (check-up, keuring, accessoires,...).


Beschadigd artikel of verkeerde levering
Het risico van beschadiging en/of vermissing van Artikelen berust tot het moment van Levering aan de Consument bij myBike.be, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De Consument inspecteert bij ontvangst onmiddellijk de bestelde Artikelen op gebreken, beschadiging of verkeerde levering. Indien het geleverde Artikel niet conform is aan het bestelde Artikel, kan de Consument zich beroepen op het Herroepingsrecht, zoals bepaald hieronder in Artikel 10.


Herroepingsrecht en retourprocedure
Herroepingsrecht bij levering van producten:
De Consument heeft 14 kalenderdagen, volgend op ontvangst van het Artikel, tijd om gebruik te maken van het Herroepingsrecht zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument de Artikelen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan myBike.be retourneren, conform de door myBike.be verstrekte instructies.


De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk onder de volgende strikte voorwaarden.


 • Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en hij zal het goed slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Dit houdt een gebruik in van maximaal 100 kilometer voor wagens met meer dan 1000 kilometer op de kilometerteller, en maximaal 50 kilometer voor wagens met minder dan 1000 kilometer op de kilometerteller.
 • Bij terugzending van goederen zijn de kosten hiervan alsook alle bijkomende kosten ten laste van de consument. De consument draagt hierbij zelf alle lasten en taksen voor inschrijving, keuring, inverkeerstelling en verkeersbelasting.
   
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal MyBike.be BVBA dat bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Overmacht
In geval van overmacht is myBike.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.


Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid, ontstaan buiten de wil of de controle van myBike.be, waardoor myBike.be wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk na te komen, zoals daar zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is: overstroming, brand, staking, lock-out, transportmoeilijkheden, terugroepacties van de constructeur van de wagen en de uitvaardiging van wetten.
Ingeval van overmacht heeft myBike.be het recht om de termijn van Levering van de bestelde Artikelen te veranderen en indien de Levering van de Artikelen onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de Verkoop te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.
 
Garantie en beperking van aansprakelijkheid


Gebruik van de Webshop
myBike.be is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Webshop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Webshop.


Wettelijke garantie
 1. De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie, behoudens fabrieksgarantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.
   
 2. De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.
   
 3. De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering
   
 4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft voor tweedehands en reeds ingeschreven voertuigen, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor nieuwe voertuigen en nog niet ingeschreven voertuigen bedraagt de garantietermijn 24 maanden vanaf levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
   
 5. Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.
   
 6. De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de constructeur van het merk en op haar kosten.
   
 7. De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven zijn door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of ongeval, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper dan wel wanneer de gebruiksinstructies of handleiding niet worden nageleefd, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen of welk andere commercieel gebruik, noch wanneer herstellingen of werken door derden werden uitgevoerd aan het voertuig. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
   
 8. De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48 uur.
   
 9. De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.
   
 10. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.

Gebruik van de Artikelen
myBike.be is niet verantwoordelijk voor het verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de Artikelen.
Levering en andere uitsluitingen
myBike.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting van myBike.be uit, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van myBike.be zal nooit de aankoopprijs van het Artikel in kwestie overschrijden.
 
Verwijzingen naar andere websites
De verwijzing naar andere websites via de Webshop is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van myBike.be kan informatie vermeld op de Webshop elders worden gebruikt.
 
Intellectueel eigendomsrecht
Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: handelsmerken en auteursrechten op www.myBike.be zijn het exclusief bezit van myBike.be. Ieder gebruik van www.myBike.be of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van myBike.be.
Informatie en suggesties die worden meegedeeld kunnen door myBike.be vrijblijvend en zonder tegemoetkoming worden aangewend en verwerkt voor verdere optimalisatie van de Webshop.
 
Privacy policy
myBike.be erkent het belang van de privésfeer. Meer info over de privacy policy kan de Consument vinden onder Privacy onderaan op de website of op volgende link https://www.mybike.be/privacy-amp-disclaimer De Consument accepteert deze policy.
 
Wetgeving
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar myBike.be bvba of de partner van myBike.be waar het goed is aangekocht/geleverd is gevestigd. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups...).
Mocht een van de huidige artikels nietig verklaard worden of niet van toepassing zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
 
Klachten
Als de Consument een klacht heeft over een Artikel, contacteert deze myBike.be via telefoon dan wel info@myBike.be  De Consument geeft, zo gedetailleerd mogelijk, aan wat de inhoud van de klacht is en voegt (indien nodig) een foto toe van het (beschadigde) artikel. myBike.be bekijkt de klacht zo snel mogelijk en contacteert de Consument verder.
Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce.
myBike.be is lid van BeCommerce (http://www.becommerce.be). Wij leven de BeCommerce gedragscode na (https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf). Deze gedragscode beschermt uw belangen als consument. Ook bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr/).
 
Conclusie
Deze voorwaarden vervangen iedere vroegere voorwaarden.
Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot de Webshop neemt de Consument contact op via e-mail info@myBike.be
Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op  22/10/2018
 

Back To Top
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer